Stefan Melesko

Docent i medieekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och tidigare gästprofessor på Linnéuniversitet i Kalmar. Sitter i Riksmedias styrelse och i Reklamombudsmannens opinionsnämnd. Har bakgrund som annonsdirektör, försäljningsdirektör och vd på Dagens Nyheter, vd för Saxon Förlags AB och Bonniers Affärsförlag samt styrelseordförande i Fri Köpenskaps Förlag AB.
Alla Rapporter Analyser Marknad Publicistik Ekonomi Utveckling Extramaterial

"Digital only" – Vad händer när printupplagan läggs ned och utgivningen blir enbart digital?

De lönsamhetsförsämringar vi ser kommer sannolikt att fortsätta och går inte att stoppa med kostnadsreduktioner och prishöjningar utan kräver genomgripande strukturåtgärder. Men vad händer om printupplagan läggs ned till förmån för en digital utgivning? Stefan Melesko analyserar vad vi kan lära av de som gått först.

11 sidor 15–20 lästid

Digital konvertering: Morgonpress vs tidskrifter

Analys Ekonomi

Digitaliseringsgraden vad gäller läsarmarknaden är låg för både morgonpressen och tidskrifterna, men frågan är definitivt mer akut för den prenumererade morgonpressen. För båda kategorierna kommer print att vara huvudverksamheten under en lång period. Men den digitala konverteringen är en ödesfråga. Finns det någon skillnad mellan morgonpressen och tidskrifterna kring digitaliseringen? Stefan Melesko analyserar.

10 sidor 15–20 lästid

Landsortstidningskoncernernas ekonomi 2018

Analys Ekonomi

Stefan Melesko har tittat på landsortstidningskoncernernas ekonomi 2018 och konstaterar att branschen pressas av transformeringen till digitali­sering, effekterna av den gamla idén om att inte ta be­talt för redaktionellt material, internationella jättars växande andel av annonsmarknaden med mera.

11 sidor sidor 10–15 lästid

När kan morgonpressen bli digital?

Analys Ekonomi

Print är fortsatt grunden för en lönsam tidningsaffär. Detta måste mediebolagen utnyttja för att köpa tid till att transformera över fler betalande läsare till digitala plattformar. Men är det möjligt att – inom överskådlig tid – göra morgonpressen helt digital? Stefan Melesko analyserar.

7 sidor 10 lästid

Transparens eller hemlighetsmakeri?

Analys Ekonomi

Det blir allt svårare att analysera medieföretagens ekonomiska situation. Stefan Melesko resonerar kring vad den bristande öppenheten och transparensen får för konsekvenser för branschanalysen.

8 sidor 10–15 lästid

Norge kontra Sverige: vald gren landsortspress

Analys Ekonomi

Marknadsförhållandena i Norge och Sverige är i stort likartade, men de norska tidningarna är mer lönsamma. Stefan Melesko tittar närmare på struktur och ekonomi och försöker svara på varför.

9 sidor 10–15 minuter lästid

Vem tar vem?

Analys Ekonomi

Ägarförhållandena i landsortspressen håller på att förändras. Men vilka strukturaffärer kan vi vänta härnäst? Stefan Melesko spekulerar i vem som tar vem.

11 sidor 15–20 lästid

Strategier för prissättning av digitala abonnemang

Analys Ekonomi

Vilka principer styr prissättningen för de digitala abonnemangen? Finns det några medvetna strategier för differentiering mellan digitalt och print. Och hur ska ett helt sortiment av olika titlar eller medier prissättas?

11 sidor 15–20 minuter lästid

Dagspressen och kapitalet

Analys Ekonomi

Hur ser kapitalstrukturen och kapitalbehovet ut för lokaltidningskoncernerna? Hur kan stiftelseägda koncerner gå till väga för att skaffa nytt kapital? Vilka kommer mest sannolikt att köpa och vilka kommer att sälja vid nästa strukturaffär?

9 sidor sidor 10–15 minuter lästid

Boksluten 2017 – så går koncernerna

Analys Ekonomi

Stefan Melesko analyserar Stampens, Mittmedias, NTM:s, Gotas, NWT:s, Sörmlands Medias och Hall Medias bokslut för 2017 och jämför med tidigare år.

9 sidor sidor 15–20 minuter lästid

Medieföretagens effektivitet

Analys Ekonomi

Genom att studera förädlingsvärdet i förhållande till personalkostnader och tillgångar går det att se hur mediekoncernernas effektivitet utvecklas över tid. Förvånansvärt bra med tanke på annonsmarknadens utveckling, visar Stefan Meleskos analys.

8 sidor 12 minuter lästid

Den nya spelmarknaden

Analys Marknad

Den nya lagstiftningen på spelområdet kommer också att påverka mediemarknaden. TV4 är en given vinnare, men även landsortstidningarna och populärpressen kan komma att öka sin andel, skriver Stefan Melesko.

7 sidor 10-15 minuter lästid

Den digitala brytpunkten – när kan digitalt ersätta print?

Analys Ekonomi

När kan dagstidningarna lägga ned papperstidningen och gå över till en helt digital verksamhet? Stefan Melesko har analyserat förutsättningarna för lokaltidningarna samt för storstadstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

9 sidor sidor 15–20 minuter lästid

Mediebolagen på börsen

Analys Ekonomi

Norska Schibsted och Polaris, finska Sanoma och Alma och brittiska Johnston och Trinity har utvecklats väldigt olika på börsen de senaste åren. I Sverige har de traditionella mediebolagen avnoterats. Stefan Melesko har analyserat utvecklingen när det gäller mediebolagen på börserna.

8 sidor sidor 12 minuter lästid

Värdet på mediebranschens affärer

Analys Ekonomi

Hur värderas bolagen och deras konsumenter i några av de stora svenska medieaffärerna? Stefan Melesko har jämfört värderingarna av telekom- och dagspressföretag i denna analys. UPPDATERAD

5 sidor sidor 10 minuter lästid

Medieföretagens strategier

De svenska landsortstidningskoncernerna har delvis valt olika strategier. Stefan Melesko har analyserat strategier och utfall för Mittmedia, Stampen, NTM och Gota.

9 sidor 10-15 minuter lästid

Distributionens nya vägar

Papperstidningens livslängd är beroende av en kostnadseffektiv distribution. Olika lösningar som nu diskuteras verkar kunna ge ökad livslängd. Stefan Melesko redogör för distributionens nya vägar.

8 sidor 10-15 minuter lästid

Boksluten 2016 – så går koncernerna

Analys Ekonomi

En genomgång av boksluten för 2016 visar på en kanske något förvånade stabilitet hos landsortstidningskoncernerna. Men det gäller inte alla, konstaterar Stefan Melesko.

8 sidor 20 minuter lästid

Den svåra konsten att räkna hem tv-rättigheter

Analys Ekonomi

Priserna för sändningsrättigheter fortsätter att skjuta i höjden. Hur kan de värderas och bokföras och vilka effekter har de dyra inköpen av sporträttigheter på tv-bolagens resultat? Stefan Melesko har tittat på frågeställningarna.

11 sidor 15 minuter lästid

Så påverkar politiken mediernas intäkter

Analys Ekonomi

Mediehusens intäkter påverkas i hög grad av externa faktorer utanför företagens kontroll, som mediepolitik och konkurrens från public service och globala aktörer. Stefan Melesko har analyserat hur de påverkar mediernas intäkter.

11 sidor 20 minuter lästid

Så gick de nordiska koncernerna 2016

Analys Marknad

Tre av de största nordiska mediekoncernerna redovisade förbättringar för 2016. En koncern menade att fjolåret var ett besvärligt år och redovisade sjunkande resultat. En annan koncern övertygar med sin förmåga att skapa vinster på ”gammaldags” icke-betal-TV.

5 sidor 15 minuter lästid

Nyckeltalen för digital effektivitet

Analys Ekonomi

Det går inte att bara titta på nyckeltal som rörelseresultat och omsättning för att utvärdera hur företag står rustade att klara av den digitala omställningen. Lika viktigt är Arpu, som visar på effekterna av olika digitala aktiviteter, skriver Stefan Melesko.

8 sidor 15 lästid

Strategier för prissättning på läsarmarknaden

Analys Ekonomi

Vad har hänt och vad kommer att hända med tidningarnas metoder för att ta betalt för sitt innehåll, i print och digitalt? Stefan Melesko analyserar olika strategier och affärsmodeller samt pekar på ett antal ödesfrågor.

11 sidor 15 minuter lästid

Stampens faktiska värde

Analys Ekonomi

Den 26 september inleds Stampens ackordsförhandlingar. Stefan Melesko har tittat på koncernens tillgångar och faktiska värde. Han reflekterar även över vad som kan ligga bakom Politikens Hus bud på den västsvenska mediekoncernen.

7 sidor 15 minuter lästid

Boksluten 2015 – så går koncernerna

Analys Ekonomi

Det finns inga egentliga tecken på en akut kris hos de svenska landsortstidningskoncernerna. Med ett stort undantag. Stefan Melesko konstaterar också i sin granskning av boksluten för 2015 att det nu är bara de rika som har råd att sälja.

6 sidor 20 minuter lästid

Då blev Stampens svajiga ekonomi känd

Analys Ekonomi

Stampens svaga finansiella situation har varit tydlig i ett antal år. Flera tydliga varningssignaler har den tidigare ledningen helt negligerat. Därför kan inte Peter Hjörne kalla alla kritiker för backspegelstittare, skriver Stefan Melesko.

4 sidor 10 minuter lästid

Gratistidningarnas plats i strategin

Analys Ekonomi

Är gratistidningar ett alternativ när prenumeranter och annonsörer lämnar den betalda morgontidningen? Stefan Melesko har analyserat medieföretagens olika motiv och strategier.

9 sidor 20 minuter lästid

Tidningarnas nya digitala prisstrategier

Analys Ekonomi

För tre år sedan tog vissa dagstidningar lika mycket betalt för sina digitala upplaga som för papperstidningen. Det gör det inte längre. Stefan Melesko har analyserat hur medieföretagen har skruvat på sina digitala strategier.

8 sidor 20 minuter lästid

Så går de nordiska koncernerna

Analys Ekonomi

Stefan Melesko jämför de svenska koncernernas resultat med mediekoncerner i Norge, Danmark och Finland samt Storbritannien för att ge ytterligare perspektiv på den svenska koncernjämförelsen.

8 sidor 15 minuter lästid

Siffrorna som styr om print är uträknat

Analys Ekonomi

Det finns många fallgropar för de som försöker analysera när pappers- tidningen är uträknad. Stefan Melesko har listat de största. Han varnar också för att vissa väljer siffror som passar den egna verklighetsbeskrivningen när de tar fram underlag inför strategibesluten.

10 sidor 30 minuter lästid

Boksluten 2014 – så går koncernerna

Analys Ekonomi

Boksluten för 2014 visar att omsättningen varit förvånansvärt stabil senaste året, anser Stefan Melesko. Han konstaterar också att Sydsvenskan har ett "nästan oslagbart rekord i stora rörelseförluster". (Uppdaterad med kommentar till Sydsvenskans siffror)

8 sidor 20 minuter lästid

Strategier på en krympande mediemarknad

Analys Ekonomi

Tvåsiffriga marginaler är historia. Monopolen likaså. Gamla strategier fungerar inte längre. Men fortfarande har branschföretagen sina öden i de egna händerna. Det handlar bara om att göra rätt drag.

7 sidor 15 minuter lästid

Riskkapitalister i mediebranschen

Analys Ekonomi

Medieekonomen Stefan Melesko analyserar vad riskkapitalisternas inträde i den svenska mediebranschen betyder. Och hur deras utträde kommer att se ut.

7 sidor 10 minuter lästid

Stampens svåra läge

Analys Ekonomi

Medieekonomen Stefan Melesko utvärderar Stampens affärer och analyserar koncernens möjligheter att överleva.

8 sidor 12 minuter lästid

Nordens största mediekoncerner

Medievärlden Premium har sammanställt och kommenterat resultaten för Nordens största mediekoncerner inom dagspress med utgångspunkt i deras bokslut 2013 och de viktigaste händelserna under 2014.

13 sidor 20 minuter lästid

Så starka är koncernerna - Sverige

Under 2013 inträffade flera händelser som påverkar dagspressföretagens situation. Stefan Melesko har analyserat boksluten för fem svenska dagspresskoncerner och jämför med brittiska Johnston Press.

5 sidor 7 minuter lästid

Medieföretagens intäkt per läsare

Analys Ekonomi

Medieföretagen genomgår nu ett skifte från print till digitalt, men intäkterna hänger inte riktigt med. Medieekonomen Stefan Melesko har analyserat intäktsutvecklingen och intäkten per läsare i print och digitalt på jakt efter framtidens affärsmodell.

6 sidor 10 minuter lästid

Sanningarna i statistiken

Analys Ekonomi

Helårssiffrorna för reklaminvesteringar, upplaga och räckvidd har precis offentliggjorts. Stefan Melesko har analyserat siffrorna och deras betydelse för lokaltidningarnas verksamhet.

5 sidor 6 minuter lästid

Så starka är mediehusen

Analys Ekonomi

Efter förvärv, fusioner och tryckeriförändringar: Hur starka står mediekoncernerna idag? Stefan Melesko analyserar hur väl de stora dagstidningskoncernerna är rustade för framtiden.

5 sidor 6 minuter lästid

Tryckeriernas framtid

Analys Ekonomi

Hur förändras tryckerimarknaden när volymerna minskar, och vad får det för effekter för distributionen? Stefan Melesko analyserar hur produktionsvolymerna kommer att utveckla sig, effekterna av gjorda investeringar och konsekvenserna för distributionen.

6 sidor 7 minuter lästid

Arvet efter förvärven

Analys Ekonomi

Vilka samband finns mellan strukturförändringarna för dagstidningarna och de senaste årens förvärv och sammanslagningar? Hur påverkas dessa företag jämfört med branschen i övrigt? Står de starkare eller svagare än före alla samgåenden? Stefan Melesko har analyserat företagens ekonomiska ställning.

5 sidor 6 minuter lästid

Lönsam optimering

Analys Ekonomi

Vilka åtgärder ger kostnadsbesparingar utan att försämra förutsättningarna för verksamheten på längre sikt. Medieekonomen Stefan Melesko har jämfört konsekvenserna av olika alternativ.

4 sidor 6 minuter lästid

Strategier för prissättning

Analys Ekonomi

Det saknas både strategier och erbjudanden från mediehusen för att få fart på de digitala prenumerationerna. Med produkterbjudanden och en genomtänkt prisstrategi kan företagen styra konsumenternas beteenden i den riktning de vill.

4 sidor 6 minuter lästid

Snabbanalys: Motiven bakom Hall Medias radikala strategibyte

Hall Media, som varit långsamma när det kommer till digitaliseringen, ställer nu om radikalt och slår samman flera papperstidningar. Men vilka är motiven bakom den nya strategin? Och hur ser förutsättningarna för att bli en innovatör ut? Stefan Melesko analyserar.

Så mår Stampen och Polaris

Stampens storlek gör att dess utfall ekonomiskt och i andra termer kommer att få stor påverkan på Polaris Media. I förra veckan presenterade det norska mediehuset den första kvartalsrapporten i vilken Stampens resultat ingår under hela perioden. Stefan Melesko har analyserat.

Sista riskkapitalisten i printmedia?

Inte mycket gick Segulahs väg vad gäller Mitt i-tidningarna. Nu säljs bolaget vidare till Citypress. Men vilka motiv har säljare och köpare till affären? Stefan Melesko analyserar ett, enligt honom, svårbegripligt förvärv.

Försäljningen av Stampen

Norska Polaris samt svenska NWT och VK äger nu tillsammans 51 procent av Stampen Media, som ska bli ett dotterbolag som konsolideras i Polariskoncernen. Men vad betyder de nya ägarförhållandena och vad kan de få för konsekvenser på sikt? Stefan Melesko analyserar.

Effekterna av Bonniers köp av Mittmedia

Förra veckan stod det klart att budstriden om Mittmedia är över – och att Bonnier News och norska Amedia tar över den krisdrabbade lokaltidningskoncernen. Men vilka konsekvenser får affären för Mittmedias framtida verksamhet och för branschen? Stefan Melesko analyserar.

Mittmedia och dess eventuella framtid

I början av veckan lämnade Bonnier och Polaris sina slutbud på Mittmedia. Bonnier bjuder högst och räknar med synergier på 200 miljoner kronor. Polaris vill inte betala något vid överlåtelsen, men garanterar utdelning på sikt. Stefan Melesko analyserar försäljningsprocessen och hur framtiden för Mittmedia kan se ut.

Strukturaffärer i landsortspressen

Det händer saker i landsortspressen. NWT köper NLT och såväl Bonnier som Polaris ska enligt uppgifter ha lagt bud på Mittmedia. Men vad finns det för motiv till de strukturaffärer som det rapporterats om de senaste dagarna? Stefan Melesko analyserar.

Stampens delning

Stampen delas i två bolag: Stampen Media och VTAB. Och efter årsskiftet avvecklas moderbolaget Stampen AB. Men varför görs den här företagsdelningen och vad händer nu?

Mittmedias digitala lönsamhet

Vid vilken andel av de gemensamma kostnaderna kommer digitalt att ge ett positivt rörelseresultat? Stefan Melesko har räknat på Mittmedias digitala break-even.

Därför köper NTM Sörmlands Media

Stefan Melesko analyserar NTM:s köp av Sörmlands Media och spekulerar i kommande affärer.


Bonniers tre stora misstag

Stefan Melesko beskriver de tre stora misstag som lett till Bonniers höga skuldsättning och vilka möjligheter som nu öppnar sig med bolagiseringen. Han spekulerar också i vilka och vad som egentligen ligger bakom Teliaaffären och uppstyckningen av bolaget.

Vad vill Bonnier? – reflektioner kring Teliaaffären

Den aviserade affären, vars genomförande är långt ifrån klart, reser många frågor. Men för mig är den alldeles överskuggande problemställningen: Vad vill Bonnier-koncernen?

Skånska Dagbladets vägar framåt

Hoppet om en lönsam tidningsverksamhet är inte så stort för Skånska Dagbladet även om det tagits flera steg i rätt riktning. Men fortsatta underskott i tidningsrörelsen kommer att täckas av försäljning av tillgångar och sannolikt kan det räcka ganska långt, skriver Stefan Melesko i en analys.

Stampen på rätt spår

Efter många svåra år och en tuff rekonstruktion verkar Stampen nu vara på rätt spår. Det finns dock fortfarande många frågetecken, skriver Stefan Melesko i en analys av bolagets bokslutskommuniké.

Publisher – styrkor och svagheter

Den förvirrade hanteringen av namnpubliceringar och interna utredningar på Aftonbladet hade kunnat undvikas om ledarskapet varit delat, skriver Stefan Melesko i en snabbanalys om publisherrollen och dess för- och nackdelar.

Comhem-fejden är bara början

Stefan Melesko analyserar konflikten mellan tv-jättarna Discovery och Comhem och utser en trolig segrare. De underliggande problemen på tv-marknaden kommer dock inte att försvinna utan kommer att fortsätta utlösa nya konflikter.

Vad är Stampen värt idag?

Efter de senaste krisåren har värdet på Stampen sjunkit dramatiskt. Stefan Melesko har analyserat två färska bokslut som tillsammans ger en bild av bolagets värde.

Stefan Melesko: Hur tänker Qviberg?

Mats Qvibergs köp av Metro reser flera frågor både kring köparens planer men också om framtiden för gratistidningar utan lokaltidningstypisk anknytning till sitt geografiska område menar Stefan Melesko.

Stampens rörelseresultat säger ingenting

Stampens revisorer fortsätter att vara för snälla. Den bokslutskommuniké som presenterats i dag innehåller många frågetecken menar Stefan Melesko. KORRIGERAD.

Stefan Melesko: Nyemissionen räcker inte

Kapitaltillskottet på 81 miljoner kronor räcker inte. Det krävs fler åtgärder för att rädda Stampen, menar Stefan Melesko. Han undrar också hur de kalkyler ser ut som presenterats för investerarna som gjort att de ställt upp på en nyemission. 

Medieutredningen: I restriktionerna finns mer pengar än i mediestöden

Vilka restriktioner kontrollerade av myndigheter och reglerade av lagstiftning påverkar idag negativt lönsamheten för branschen? Här slåss man om betydligt mer pengar än vad som finns tillgängligt för mediestöd.

Kommentar till Medieekonomi 2016

Stefan Melesko kommenterar siffrorna i rapporten Medieekonomi 2016 som ersatt Dagspressens ekonomi. Bland vinnarna finns DI, NWT, NLT, VK och Gota Media.

Så mycket kapital behöver Stampen

För att Stampen ska komma på fötter krävs det stora summor. Betydligt mer än de 400 miljoner som koncernen är skyldig bankerna. Men det är inte givet att familjen Hjörne kommer att tappa kontrollen över företaget i jakten på detta kapital menar Stefan Melesko. 

Stampens bokslut 2015

Att inga nedskrivningar görs, bygger enligt rapporten på förmodade bruttomarginaler på 5,5 procent för tidningarna och 8,9 procent för tryckeriverksamheten. Den mer troliga förklaringen är att det i princip skulle ta bort det egna kapitalet. Frågan om kapitaltillskott är nu högaktuell, men här finns tre viktiga faktorer att beakta.

Mittmedias 2015 väcker flera frågor

Hur försvarar Mittmedias ledning de stora goodwillvärdena utifrån det sannolikt svaga kassaflödet från de nya verksamheterna? Och hur kommer de personalminskningar som är att vänta påverka produkterna och dess attraktivitet. Det frågar sig Stefan Melesko efter att ha läst Mittmedias årsredovisning för 2015.

Vad är HD-Sydsvenskan värd?

HD-Sydsvenskan är till salu. Men affären kan kanske sluta med att Bonnier måste betala för att bli av med sina skånska tidningar. Bland annat på grund av brist på synergimöjligheter och lönsamhet.

Tre bokslutskommunikéer: Bonnier, Stampen och Schibsted

Under de senaste veckorna har tre av landets största mediekoncerner lämnat sina kommunikéer. Naturligtvis präglas presentationstekniken av det underliggande syftet att visa att man håller på att lösa just de specfika problem som förknippas med respektive företag.

Goodwill är facit efter förvärven – Schibsteds och Stampens nedskrivningar

Schibsted skriver ned goodwillvärdena med 465 miljoner norska kronor. Stefan Melesko jämför denna nedskrivning med Stampens stora och sena nedskrivningar.

Kommentar till dagspressens digitala intäkter 2015

Stefan Melesko kommenterar rapporterna "Betalmodell går mot datamodell" och "Digitala annonsintäkter 2015".

Stampens finansiering – tre oförenliga krav

Svårigheterna för Stampen har materialiserats på ett intressant sätt. Med mycket stor sannolikhet är de tre kraven på ny finansiering helt oförenliga. Men det finns ytterligare tre vägar framåt.

Kommentar till ”Dagspressens ekonomi”

Stefan Melesko analyserar den färska rapporten "Dagspressens ekonomi" och kopplar till sin rapport om koncernernas bokslut.

Priset för Mitt i högre än väntat

Mitt i-tidningarnas första år med riskkapitalbolaget Segulah som ägare innebar ingen dramatik och kassaflödet räcker nu precis som för de gamla ägarna. Av bokslutet framgår att Stampen och övriga ägare fick ett betydligt högre pris än de summor som förekommit i spekulationerna, skriver Stefan Melesko i en analys.

Stampens årsredovisning 2014 – en tung uppförsbacke

Stefan Melesko har analyserat Stampens årsredovisning för 2014 och konstaterar att investmentbanken ABG Sundal Collier som ska lösa Stampens finansiering har en tung uppförsbacke.

Fem vägar framåt för Stampen

Stampen har bytt bolagstyp från privat till publikt. Stefan Melesko ser fem möjliga vägar för Stampen att finansiera verksamheten om bankerna vill ha tillbaka sina pengar.

Vilka tjänar på att Mittmedia och SvD slås ihop?

Förra veckans nyhet om ett eventuellt samgående mellan Mittmedia och SvD reser många frågor. Stefan Melesko analyserar den kommande affären och dess effekter:

Stora förändringar av goodwill

Under den senaste tiden har vi fått flera besked om ändrad hantering av goodwillposten. Stefan Melesko har gjort en snabbanalys av läget för Gota, Stampen och Mittmedia.

Uppdelningen av Liberala Tidningar

Uppdelningen av Liberala Tidningar är klar. Men ännu återstår ett stort antal frågetecken konstaterar Stefan Melesko i sin snabbanalys av uppgörelsen.

Stefan Melesko: Mittmedias 2014 imponerar

Mittmedias resultat för 2014 imponerar. Men det finns ett antal frågetecken i den bokslutsrapport som presenterats i dag. Det menar Stefan Melesko.

Stampens bokslutskommuniké

Stefan Melesko har gjort en snabbanalys av Stampens bokslutskommuniké, uppdelat på Presentationen, Resultatet, Kassaflödet och amorteringarna och Goodwill och reaförluster.

Stampens utförsäljningar

Stampen har under hösten tvingats sälja flera verksamheter, två av affärerna blev kända den senaste veckan. Stefan Melesko har gjort en snabbanalys av höstens försäljningar.

Mittmedia behöver förbättra kassaflödet - kommentar till bokslutet 2013

Mittmedias intäkter förskjuts från annons- till läsarmarknad och från print till digitalt. Men koncernen behöver börja leverera kassaflöde för att kunna motivera goodwillvärdena, skriver Stefan Melesko i en kommentar.

Stampen behöver minst 600 miljoner - kommentar till bokslutet 2013

Stampen måste amortera minst 600 miljoner i år enligt bokslutet för 2013. Stefan Melesko analyserar koncernens möjligheter att lyckas med det.

Snabbanalys av Mitt i-affären: Därför blev det ett riskkapitalbolag

Att ett riskkapital företag gjorde förvärvet var överraskande för de flesta. Rimligare vore att något annat medieföretag, som kanske kunde finna synergier med Mitti-tidningarna, hade gjort köpet. Varför blev det annorlunda?

Fler nedskrivningar att vänta i Stampen

Stampen har uppenbarligen i det längsta lyckats avvärja en nedskrivning, trots att det länge varit motiverat, skriver Stefan Melesko i en kommentar till Stampens bokslutskommuniké.